ESTHER VEREECKE

Uitslagen

La Chatre

Afstand

536,101 km

Datum

12/06/2021

Zuiderbond Mechelen

1° (1/1) op 62 oude duiven

Provinciaal

2°(1/1) op 1020 oude duiven

Semi-Nationaal

5° (1/1) op 3824 oude duiven Semi Nationaal (oude en jaarlingen samen) 7° (1/2) op 8328 oude en jaarse duiven 😁

Chateauroux

Afstand

519,583 km

Datum

06/06/2021

Zuiderbond Mechelen

3° (1/5) op 260 jaarse duiven 28° (1/2) op 172 oude duiven

Provinciaal

8° (1/5) op 3806 jaarse duiven 288° (1/2) op 3171 oude duiven

Zone B3

4° (1/5) op 2441 jaarse duiven 233° (1/2) op 2777 oude duiven

Nationaal

12° (1/5) op 22196 jaarse duiven 1191 (1/2) op 24617 oude duiven

Sermaises

Afstand

355,920 km

Datum

15/05/2021

Regio Mechelen

6°/7°/13°/144°/177°/200°/215°(7/14) op 880 jaarse duiven 9°/10°/22°/83°/149°/265°/316°/321°/358°/384° (10/17) op 1393 oude duiven

Overkoepeling HT - RM

8°/9°/19°/218°/266°/301°/332°/492° (8/14) op 1523 jaarse duiven 14°/15°/35°/143°/249°/434°/510°/518°/576°/626° (10/17) op 2481 oude duiven

Melun

Afstand

303,526 km

Datum

08/05/2021

Regio Mechelen

3°/131°/162°/280°/287° (5/14) op 1125 jaarse duiven 7°/205°/252°/450°/459°/523° (6/17) op 1866 oude duiven

Overkoepeling HT - RM

4°/221°/ 272°/491°/503°/707° (6/14) op 2165 jaarse duiven 8°/409°/495°/886°/906°/1027° (6/17) op 3591 oude duiven

Noyon

Afstand

203,248

Datum

25/04/2021

Diamantverbond

2°/57°/92°/215°/217°/234°/274°/302°/356°/360° (10/17) op 1299 oude duiven

Argenton

Afstand

545,432 km

Datum

05/09/2020

Zuiderbond Mechelen

2°/8°/13°/22°/34°/35°/37°/38°/64°/68°/70°/73°/79°/88°/90°/91°/103°/109°/113°(19/52) op 360 jonge duiven

Provinciaal

30°/172°/211°/325°/456°/496°/517°/530°/778°/847°/890°/924°/1018°/1084°/1100°/1108°/1199°/1267°/1309°/1527°/1543°/1594° (22/52) op 5849 jonge duiven

Zonaal

32°/173°/215°/353°/510°/556°/580°/595°/925°/1026°/1095°/1136°/1286°/1367°/1382°/1396°/1557°/1684°/1748° (19/52) op 7393 jonge duiven

Nationaal

62°/381°/484°/813°/1186°/1281°/1337°/1385°/2208°/2438°/2607°/2740°/3059°/3257°/3299°/3328°/3740°/4061°/4220°/5118°/5185°/5373° (22/52) op 23280 jonge duiven

Chateauroux

Afstand

519,583 km

Datum

15/08/2020

Zuiderbond Mechelen

1° (1/2) op 18 oude duiven 1°/2°/3°/4°/7°/8°/10° (7/11) op 30 jaarse duiven 3°/7°/8°/9°/23°/28°/30°/32°/33°/38°/42°/43°/46°/48°/67°72°/77°/85°/93°/100°/103° (21/57) op 309 jonge duiven

Provinciaal

10° (1/2) op 447 oude duiven 8°/34°/57°/71°/173°/188°/323°/350°/ (8/11) op 1056 jaarse duiven 16°/58°/67°/78°/191°/250°/258°/292°/295°/322°/346°/359°/375°/403°/613°/647°/706°/904°/991°/1093°/1127°/1169°/1171°/1215° (24/57) op 3940 jonge duiven

Zonaal

25° (1/2) op 1011 oude duiven 12°/56°/86°/110°/245°/268°/460° (7/11) op 1880 jaarse duiven 37°/112°/129°/142°/311°/404°/416°/461°/464°/509°/548°/576°/605°/662°/1053°/1112°/1230°/1699° (18/57)op7493 jonge duiven

Nationaal

40° (1/2) op 3618 oude duiven 27°/98°/169°/231°/553°/620°/1167°/1289°/1545° (9/11) op 6306 jaarse duiven 48°/208°/243°/279°/623°/798°/819°/934°/942°/1057°/1155°/1213°/1263°/1409°/2336°/2480°/2755°/3950°/4533°(19/57) op 20789 jonge duiven

Sermaises

Afstand

355,920 km

Datum

11/07/2020

Regio Mechelen

7°/25°/34°/76°/88°/91°/151°/152°/222°/279°/280°/289°/328°/395°/432°/435°/530° (17/68) op 1729 jonge duiven 36°/49°/61°/69°/97°/101°/148° (7/10) op 517 jaarse duiven 52°/74°/93°/107°/144°/148°/205°/220°/235°(9/12) op 757 oude duiven

Overkoepeling HT - RM

9°/30°/41°/90°/106°/109°/188°/189°/277°/349°/350°/361°/408°/498°/549°/552°/701°/767°/778°/801°/802°/804° (22/68) op 2423 jonge duiven 87°/114°/138°/153°/196°/201°/316° (7/10) op 1076 jaarse duiven 128°/175°/219°/248°/317°/322°/473°/503°/534° (9/12) op 1619 oude duiven

Melun

Afstand

303,526 km

Datum

13/06/2020

Regio Mechelen

3°/30°/46°/75°/90°/282°/289° (7/13) op 1116 jaarse duiven 4°/49°/73°/124°/147°/261°/450°/464° (8/16) op 1823 oude duiven

Overkoepeling HT - RM

13°/78°/114°/195°237°/684°/701° (7/13) op 2514 jaarse duiven 15°/122°/174°/301°/365°/644°/1076°/1105° (8/16) op 4055 oude duiven